ကြံခင်းမြို့နယ်မှ (၁၅-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၌ရပ်ကျေး(၈)အုပ်စုရှိအိမ်ထောင်စု(၁၈၇၇)စုသို့အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးထောက်ပံ့ဝေငှမှုမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်မှ (၁၅-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၌ရပ်ကျေး(၈)အုပ်စုရှိအိမ်ထောင်စု(၁၈၇၇)စုသို့အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးထောက်ပံ့ဝေငှမှုမှတ်တမ်း

Exit mobile version