ကြံခင်းမြို့နယ်မှ ရပ်/ကျေးအုပ်စု(၁၅)စုရှိအိမ်ထောင်စု(၄၆၅၉)စုအား(၁၆-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၌ အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုး ထောက်ပံ့ဝေငှမှုမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်မှ ရပ်/ကျေးအုပ်စု(၁၅)စုရှိအိမ်ထောင်စု(၄၆၅၉)စုအား(၁၆-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၌ အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုး ထောက်ပံ့ဝေငှမှုမှတ်တမ်း

Exit mobile version