လေးမျက်နှာမြို့နယ်တွင် Facility Quarantine Centre များတွင်ထားရှိသော ပြည်ပပြန်များမှာ သတ်မှတ်(၁၄)ရက်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ပြန်လည်စေလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် Centre(၁)ခုလျင် (၁)ယောက်နှုန်း စံနမှုနာ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်ရန် ရန်ကုန်အမျိုးသာဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနသို ပေးပို့ထားရှိမှု

လေးမျက်နှာမြို့နယ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော အထက(လေးမျက်နှာ)နှင့် အထက(လှော်ကထား) ကျောင်ရှိ Facility Quarantine Centre များတွင်ထားရှိသော ပြည်ပပြန်များမှာ သတ်မှတ်(၁၄)ရက်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ပြန်လည်စေလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် Centre(၁)ခုလျင် (၁)ယောက်နှုန်း စံနမှုနာ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်ရန် ရန်ကုန်အမျိုးသာဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနသို့ ပေးပို့ထားပါသည်၊

Exit mobile version