ပေါက်မြို့  ယာယီပျံကျစျေးဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် စီစဥ် ဆောင်ရွက်

ပေါက်မြို့  ယာယီပျံကျစျေးဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ထွေ/အုပ်ဝန်ထမ်းများ စည်ပင်အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်
ဝန်ထမ်းများဖြင့်  ၁၇.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် နေရာများ စနစ်တကျ စီစဥ်
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version