၁၈-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့၊ မတူပီမြို့နယ်၊ မြို့​ပေါ် (၄)ရပ်ကွက် အတွင်း ပိုးသတ်​ဆေးဖျန်းမှု မှတ်တမ်း

၁၈-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့၊ မတူပီမြို့နယ်၊ မြို့​ပေါ် (၄)ရပ်ကွက် အတွင်း ပိုးသတ်​ဆေးဖျန်းမှု မှတ်တမ်း

Exit mobile version