ပူတာအိုမြို့နယ်နှင့် မချမ်း​ဘောမြို့နယ် များရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားအိမ်​ထောင်စုများအား အ​ခြေခံစားကုန် ၅ မျိုးအား အိမ်​ထောင်စုများလက်ဝယ်အ​ရောက်ဖြန့်​​ဝေမှု

(၁၁-၄-၂၀၂၀) ၀၉၃၅ ချိန်မှ စတင်၍ ပူတာအိုမြို့နယ်နှင့် မချမ်း​ဘောမြို့နယ် များရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားအိမ်​ထောင်စုများအား အ​ခြေခံစားကုန် ၅ မျိုးအား အိမ်​ထောင်စုများလက်ဝယ်အ​ရောက်ဖြန့်​​ဝေလျက်ရှိပါ​သည်။

Exit mobile version