ထန်တလန်မြို့အဝင် လိုင်း​ပေါင်းလုံ ဂိတ်၌  ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း နှင့် ခရီးသွားမှတ်တမ်း စစ်​ဆေးခြင်း

ထန်တလန်မြို့အဝင် လိုင်း​ပေါင်းလုံ ဂိတ်၌  ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း နှင့် ခရီးသွားမှတ်တမ်း စစ်​ဆေးခြင်း

Exit mobile version