​အောင်လံမြို့နယ်တွင် FQ ၂၁ ရက်ပြည့်၍ ပြန်လွှတ် မည့်သူများအား အိမ်မှာနေရမည့် ၇ ရက်နှင့်ပတ်သက်၍အသိပေးထုတ်ပြန်ထားမှုအားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး တစ်ဦးချင်းစီကို အသိပေး

အောင်လံမြို့ အထက ၁၊FQ တွင် ၁၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့၌ FQ ၂၁ ရက်ပြည့်၍ ပြန်လွှတ် မည့်သူများအား ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှ စနစ်တကျကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး အိမ်မှာနေရမည့် ၇ ရက်နှင့်ပတ်သက်၍အသိပေးထုတ်ပြန်ထားမှုအားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး တစ်ဦးချင်းစီကိုအသိပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

Exit mobile version