လေရှီးမြို့နယ်တွင် COVID -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

(19.4.2020)ရက်နေ့တွင် လေရှီးမြို့နယ်၌ကော်မတီ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် COVID -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version