ထန်ထလန်မြို့နယ် ဆန်ဖြန့်​​ဝေမှု

၁၁-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့၁၃၀၀ ချိန်မှစ၍ ထန်တလန်မြို့ နယ်ခန်းမ၌ အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၃ ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်ထောင် စု ၃၅၁ မိသားစုများအား တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ၈ ပြည်နူန်းဖြင့် ဆန် ၁၁၇ အိပ်အား စတင်ဖြန့်​​ဝေလျက်ရှိပါသည်။

 

Exit mobile version