ကုန်းကြမ်းမြို့၊အထကကျောင်းတွင် Community Base Facility Quarantine စောင့်ကြည့်ခံရသူများအား အစားအစာနှင့်ရေများ ပေးအပ်မှုမှတ်တမ်း

ကုန်းကြမ်းမြို့၊အထကကျောင်းတွင် Community Base Facility Quarantine စောင့်ကြည့်ခံရသူများအား အစားအစာနှင့်ရေများ ပေးအပ်မှုမှတ်တမ်း

 

Exit mobile version