မြိတ်မြို့နယ် တွင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်း၅မျိုးကိုကျေးရွာများတွင်ဖြန့်ဝေခြင်း

မြိတ်မြို့နယ် တွင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်း၅မျိုးကိုကျေးရွာများတွင်ဖြန့်ဝေလျက်ရှိပါသည်။

Exit mobile version