ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နမ့်ဆန်မြို့ နယ်တွင် ရပ်ကွက် (၄)ရပ်ကွက် ရှိ အိမ်ထောင်စု ၃၀ စု၊ ကျေးရွာ အုပ်စု(၁)အုပ်စုရှိ အိမ်ထောင်စု ၂၀ စု ၊ပေါင်း ၅၀ စု နှင့် မန်တုံမြို့နယ်ရှိ ရပကွက် ၃ ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်​ထောင်စု ၂၅ စု ၊ ​ကျေးရွာအုပ်စု ၃အုပ်စု ရှိ အိမ်​​ထောင်စု ၂၅ စု ၊ ပေါင်း ၅၀ စု ​ ​ဒေသချုပ် အိမ်​ထောင်စု ​ပေါင်း ၁၀၀ စု တို့အားအခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း ၅မျိုးအား ထောက်ပံ့မှု

၁၁.၄. ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နမ့်ဆန်မြို့ နယ်တွင် ရပ်ကွက် (၄)ရပ်ကွက် ရှိ အိမ်ထောင်စု ၃၀ စု၊ ကျေးရွာ အုပ်စု(၁)အုပ်စုရှိ အိမ်ထောင်စု ၂၀ စု ၊ပေါင်း ၅၀ စု နှင့် မန်တုံမြို့နယ်ရှိ ရပကွက် ၃ ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်​ထောင်စု ၂၅ စု ၊ ​ကျေးရွာအုပ်စု ၃အုပ်စု ရှိ အိမ်​​ထောင်စု ၂၅ စု ၊ ပေါင်း ၅၀ စု ​ ​ဒေသချုပ် အိမ်​ထောင်စု ​ပေါင်း ၁၀၀ စု တို့အားအခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း ၅မျိုးအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါ​သည်။

Exit mobile version