မအူပင်မြို့နယ်မြို့ပေါ်၁၂ရပ်ကွက်ရှိအခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စု၃၀၆၆အားပစ္စည်း ၅မျိုးတောက်ပံ့ပေးမှု

မအူပင်မြို့နယ်မြို့ပေါ်၁၂ရပ်ကွက်ရှိအခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စု၃၀၆၆အားပစ္စည်း ၅မျိုးတောက်ပံ့ပေးမှု

Exit mobile version