ခန္တီးခရိုင်

 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၈.၇၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၁၄.၈၈၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၂၆.၄၄၈ ရာသီဥတု အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁.၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄.၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၃၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၉၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၂၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၉၃၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၈၈၄ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊လေရှီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ လေရှီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် 2 မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် 0.253 ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 1057.210 မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 1057.463 ရာသီဥတု အေးမြစိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (36°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(8°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 557 မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 561 ရပ်ကွက်အရေအတွက် 5 ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် 21 ကျေးရွာအရေအတွက် 62 ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 2599 ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 2667 မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း 3449 ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊လဟယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ လဟယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၃၆၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၅၄.၉၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၅၅.၂၇ ရာသီဥတု အအေးဓါတ်များသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၅၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၇၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၆၁၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၄၇၀ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၉၀၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊နန်းယွန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ နန်းယွန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၅၅၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၅၂.၁၆၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၅၅.၇၂ ရာသီဥတု နွေရာသီဟူ၍ သီးခြားမရှိဘဲ ဆောင်းရာသီနှင့် မိုးရာသီများသာရှိပါသည်။ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၃၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၉၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၀၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၀၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၈၀၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၉၆၃ မြို့နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ခန္တီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ခန္တီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၅.၄၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၅၉.၉၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၆၅.၄၅ ရာသီဥတု မိုးရွာသီတွင် မိုးများစွာရွာသွန်းလေ့ရှိပြီး ဆောင်းရာသီ တွင်အအေးဓါတ်များသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀.၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ၊ လီဆူး၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၆၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၆၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၈၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၉၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု…

  Read More »
Back to top button