ပဲခူးခရိုင်

 • ပဲခူးခရိုင်

  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ သနပ်ပင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ သနပ်ပင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၀၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၈၃.၉၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၈၅ ရာသီဥတု အနောက်တောင်မုတ်သုံသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၉၅၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၃၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၀ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၆၂၂၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၁၅၄ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၁၁၀…

  Read More »
 • ပဲခူးခရိုင်

  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဝေါမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဝေါမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၅၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၅.၁၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၆.၇ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၇၆၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၆၉၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၇၃၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၃၉၃၂ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၄၆၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ပဲခူးခရိုင်

  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ရွှေကျင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ရွှေကျင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၈၇၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၂.၅၆၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၅.၄၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁8 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၄၃၇၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁8 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၄၃၄၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၈၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁8 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၁၄၁၆၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  ( ၂၀၁8…

  Read More »
 • ပဲခူးခရိုင်

  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ပဲခူးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၆၂.၈၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၅၈.၈၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၁၂၁.၆၆ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉.၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၆.၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအို့၊ ပလောင်၊ ဓနု၊ တောင်ရိုး၊ ကယန်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၈၅၆၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၃၆၇၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၁၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၆၇၁၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု…

  Read More »
 • ပဲခူးခရိုင်

  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၅.၅၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၉၁.၄၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၉၇.၀၃ ရာသီဥတု အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၁၀၃°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆၄°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအို့ဝ် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁8ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၈၆၁၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁8ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၉၀၄၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁8ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၃၆၄၂၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  ( ၂၀၁8ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၃၇၃၀၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ပဲခူးခရိုင်

  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၄ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၀.၀၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၇၂.၈၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၂.၈၄ ရာသီဥတု ပူနွေးစိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၃၇၃ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၂၇၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၉၈၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၁၆၇ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ပဲခူးခရိုင်

  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၁.၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၈၁.၇၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၉၃.၀၆ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုဝ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၅၆၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၀၃၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၁၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၉၅၃၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၀၄၆၄ မြို့နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ပဲခူးခရိုင်

  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ကဝမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ကဝမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၆၉၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၄၆.၉၈၀၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၄၇.၆၈ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၂၅၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၂၆၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၂၉၈၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၃၇၀၅ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၄၉၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
Back to top button