ဖလမ်းခရိုင်

 • ဖလမ်းခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊တွန်းဇံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ တွန်းဇံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၉၅၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၅၈.၃၉၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၆၀.၃၅၆ ရာသီဥတု မုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂.၂၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၈၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၀၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၃၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၈၁၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၅၇၅ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၃၈ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ဖလမ်းခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊တီးတိန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ တီးတိန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၅၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၈.၁၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၉.၆၉ ရာသီဥတု စိုစွတ်အပူလျော့(သို့)သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၂၅.၅°C)၊အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄.၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၉၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၂၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၃၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၁၄၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၈၀၂ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၀၁၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ဖလမ်းခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ဖလမ်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ ဖလမ်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၈.၆၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၆၀.၂၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၈၈.၉၀ ရာသီဥတု သမပိုင်းဇုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂.၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၇၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၃၈၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၇၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၃၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၇၈၅ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၇၃၄ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
Back to top button