ဘောလခဲခရိုင်

 • ဘောလခဲခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ မယ်စဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၃၂၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၂.၁၀၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၂.၄၃ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

  Read More »
 • ဘောလခဲခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘော်လခဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၄၆၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၁.၄၂၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၂.၈၉ ရာသီဥတု ပူပြင်းသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး  ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ) ၇၃၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ) ၇၃၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ)…

  Read More »
 • ဘောလခဲခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ ဘော်လခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၂၄.၀၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၂၉.၄၄ ရာသီဥတု အပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၉၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ)…

  Read More »
Back to top button