မင်းတပ်ခရိုင်

 • မင်းတပ်ခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊မင်းတပ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ မင်းတပ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၇.၅၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁.၆၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၁၉.၈၆ ရာသီဥတု အပူပိုင်းနွေးသမရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၅.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၀၇.၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၅၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၁၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၉၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၂၀၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၁၆၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • မင်းတပ်ခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၃၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁.၄၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၆၃.၈၂ ရာသီဥတု အေးသမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၅၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၇၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၉၅၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၁၈ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၅၄၁ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၈၀၀…

  Read More »
 • မင်းတပ်ခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ပလက်ဝမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ ပလက်ဝမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၉၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆.၃၄၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၂၇.၀၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၁၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၄၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၈၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၉၅၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၁၉၇ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၇၉၂ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
Back to top button