လင်းခေးခရိုင်

 • လင်းခေးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင် ၊လင်းခေးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင်၊ လင်းခေးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၆၅၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၆၇.၃၁၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၆၈.၉၇၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ တောင်ရိုး၊ အင်းသား၊ ကယန်း၊ ယင်းကြား၊ လားဟူ၊ ဓနု၊ “ဝ”၊ လီဆူး၊ ပအို့ဝ်၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ အခြား၊ အာခါ၊ ခုံလုံလီရှော မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၁၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၃၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက်…

  Read More »
 • လင်းခေးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင် ၊မောက်မယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၄၇၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၅.၂၁၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၅.၆၈၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ ဝ၊ အင်းသား၊ ကယန်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၉၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၁၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၀၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

  Read More »
 • လင်းခေးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင် ၊မိုင်းပန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၇၄၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၉.၄၀၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၅၀.၁၅၆ ရာသီဥတု မျှတသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ လီဆူ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၀၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၃၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၀ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၁၂ ကျေးလက်နေ…

  Read More »
 • လင်းခေးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်းခေးခရိုင် ၊ မိုးနဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လင်ခေးခရိုင်၊ မိုးနဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၉၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၄၃.၅၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၄၅.၄၃ ရာသီဥတု မုတ်သုန်ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ လီဆူး၊ ကိုးကန့်၊ ပလောင်၊ ကယန်း၊ လားဟူ၊ ဓနု၊ ဝ၊ အင်းသား၊ မြောင်ဇီး၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၄၃၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၅၉၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်…

  Read More »
Back to top button