လားရှိုးခရိုင်

 • လားရှိုးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင် ၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၃၇၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၉.၀၁၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၉.၃၉ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အင်းသား၊ ဓနု၊ ကိုးကန့်၊ လီရှော၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ လီဆူး၊ အခြား၊ ‘ဝ’လွယ်လ၊ မြောင်ဇီး၊ နိုင်ငံခြားသား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၃၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၂၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၅ ကျေးရွာအရေအတွက်…

  Read More »
 • လားရှိုးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင် ၊သိန္နီမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၉၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၆၈.၉၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၇၂.၉၀ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ မုန်းဝန်း၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ လီရှော၊ လီဆူး၊ လားဟူ၊ ဝ၊ မြောင်စီး၊ လွယ်လ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ) ၁၆၂၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု (  ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ) ၁၅၅၈…

  Read More »
 • လားရှိုးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင် ၊မိုင်းရယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၉၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၂၈.၂၁၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၃.၁၉ ရာသီဥတု ရာသီဥတု(၃)မျိုး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ လွယ်လ၊ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၁၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၀၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၄၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၇၄၈…

  Read More »
 • လားရှိုးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင် ၊တန့်ယန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၅.၂၃၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၈၁၃.၆၀၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၈၁၈.၈၄၀ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ လွယ်လ(ဝ)၊ ကိုးကန့်၊ လီဆူ၊ အခြား(သွေးနှော) မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၉၄၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၇၉၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၆၀၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

  Read More »
 • လားရှိုးခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင် ၊လားရှိုးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၇.၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၆၁၆.၂၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၆၃၃.၄၁ ရာသီဥတု အေးမြစိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအို့ဝ်၊ ဓနု၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ လားဟူ၊  လီဆူး၊ လီရှော၊ ‘ဝ’လွယ်လ၊ မြောင်ဇီး၊ မုန်းဝန်း၊ အခြား၊ နိုင်ငံခြားသား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၅၀၄၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၇၈၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်…

  Read More »
Back to top button