လောက်ကိုင်ခရိုင်

 • လောက်ကိုင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်ခရိုင် ၊လောက်ကိုင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၅၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၂.၄၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၆.၉၆ ရာသီဥတု အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၅၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၉၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၃၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၉၄၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ်…

  Read More »
 • လောက်ကိုင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်ခရိုင် ၊ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၁၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၁၄.၁၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၁၄.၃၃ ရာသီဥတု အေးမြသည့်ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၃.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁.၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ လီဆူး၊ ကိုးကန့်၊ “ဝ”၊ ပလောင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၀၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၄၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၅၈၂ ကျေးလက်နေ…

  Read More »
Back to top button