လွိုင်လင်ခရိုင်

 • လွိုင်လင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၃.၅၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၄၃.၀၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၅၆.၆၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ ကိုးကန့်၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ လီဆူး၊ “ဝ”၊ မြောင်ဇီး၊ အင်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၂၃ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၅၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၇၇ ကျေးလက်နေ…

  Read More »
 • လွိုင်လင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၈၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၉၃.၇၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၁.၆၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(-၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ တောင်ရိုး၊ ပလောင်၊ ယင်း၊ ကိုးကန့်၊ လားဟူ၊ အင်း၊ လီဆူး၊ လီရှော၊ အခါ၊ ဝ၊ အခြား၊ ကယန်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၁၆၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၂၆၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက်…

  Read More »
 • လွိုင်လင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ လဲချားမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၅၂၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၁၂.၄၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၁၃.၉၂ ရာသီဥတု မုတ်သုန်ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ပလောင်၊ ဓနု၊ အင်း၊ ကိုးကန့်၊ လားဟူ၊ အခြား၊ လီဆူး၊ လီရှော မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၁၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၇၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၃၅…

  Read More »
 • လွိုင်လင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၀၄၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၅၂.၆၈၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၅၃.၇၃၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုဝ့်၊ ဓနု၊ တောင်ရိုး၊ ပလောင်၊ အင်းသား၊ ကိုးကန့်၊ လီရှော၊ အခါ၊ လားဟူ၊ လီဆူ၊ ဝလွယ်လ၊ ယင်း၊ ကယန်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၅၀၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၅၀၃…

  Read More »
 • လွိုင်လင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၆.၆၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၄၅၂.၅၂၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၄၅၉.၁၆၉ ရာသီဥတု နွေးသမရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အင်းသား၊ ပအိုဝ့်၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ ကိုးကန့်၊ ဓနု၊ လီဆူး မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၉၀၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၉၀၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၅၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

  Read More »
 • လွိုင်လင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၉၀.၄၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၉၄.၁၂ ရာသီဥတု အေးပြီးခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉.၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(-၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အင်း၊ ပအို့ဝ်၊ ဓနု၊ တောင်ရိုး၊ ကိုးကန့်၊ ပလောင်၊ အာခါ၊ လားဟူ၊ လီဆူ၊ လီရှော၊ အခြား၊ ကယန်း၊ ဝ၊ ယင်း၊ မြောင်ဇီး၊ မုန်းဝန်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၈၈၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ)…

  Read More »
 • လွိုင်လင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၉၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၅၈.၂၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၆၁.၂၃ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၂၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အင်းသား၊ ပအို့၊ ဓနု၊ ကိုးကန့်၊ လီရှော၊ ပလောင်၊ အာခါ၊ လားဟူ၊ လီဆူ၊ ကယန်း၊ ဝလွယ်ယန်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၅၂၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၃၆၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၄…

  Read More »
 • လွိုင်လင်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၀၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၄၃၈.၀၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၄၄၁.၀၉ ရာသီဥတု အေးသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၄.၂၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၉.၅၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအို့ဝ်၊ ဓနု၊ အင်းသား၊ လီဆူး၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ ယင်း၊ မြောင်ဇီး၊ မုန်းဝန်း၊ ဝလွယ်လ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၉၃ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၉၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၂ ကျေးရွာအရေအတွက်…

  Read More »
Back to top button