ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

 • ပုသိမ်ခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင် ၊ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၆.၃၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၉၈.၅၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၀၄.၉၂ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၆၇၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၇၀၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၈၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၃၅၀၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၃၅၇၄၈ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ဟင်္သာတခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊အင်္ဂပူမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၉.၁၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၁၉.၀၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၂၈.၂၀ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၃၈၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၄၀၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၆၃၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၁၆၇၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ်…

  Read More »
 • ဟင်္သာတခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊ဟင်္သာတမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၃၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၁.၃၁၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၈.၆၉၅ ရာသီဥတု ရာသီဥတု(၃)မျိုး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နိုင်ငံခြားသား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၇၃၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၇၅၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၀၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၈၂၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၅၁၄၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၈ ခုနှစ်…

  Read More »
 • ဟင်္သာတခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ လေးမျက်နှာ မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၂၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၉၉.၀၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၀၀.၂၇ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၂၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၈၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၈၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၅၆၂၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၆၃၇၉…

  Read More »
 • ဟင်္သာတခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊မြန်အောင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ မြန်အောင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၅.၂၃၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၈၄.၀၈၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၉၉.၃၁၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၂၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၇၆၀၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၇၈၇၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၄၉၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၁၉၃၇၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ)…

  Read More »
 • ဟင်္သာတခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊ဇလွန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဇလွန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၆၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၄၂.၈၃၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၄၇.၄၄၇ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁.၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၇.၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၆၁၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၆၆၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၄၅၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၃၉၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၈၈၂ မြို့နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ဟင်္သာတခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊ကြံခင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၅.၃၆၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၉.၂၂၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၄၄.၅၈၉ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၂၄၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၃၇၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၀ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၅၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၀၄၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ်…

  Read More »
 • လပွတ္တာခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင် ၊လပွတ္တာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ လပွတ္တာမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၉၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၉၇.၈၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၉၉.၀၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၄၃၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၆၃၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၀၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၅၉၄၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၀၆၄၉ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • လပွတ္တာခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင် ၊မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၉၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၄၁.၆၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၄၃.၆၃ ရာသီဥတု သမမျှတသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၈၃၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၅၆၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၀၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၆၇၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၅၉၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ်…

  Read More »
 • မြောင်းမြခရိုင်

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင် ၊အိမ်မဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ အိမ်မဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၉၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၅.၇၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၆.၆၇ ရာသီဥတု မုတ်သုန်ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၇၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၆၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၀၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၉၈၉၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉…

  Read More »
Back to top button