ချင်းပြည်နယ်

 • ဟားခါးခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ဟားခါးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄၃.၉၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၆၀၀.၃၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၆၀၈ ရာသီဥတု အအေးလွန်ကဲသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၂၉.၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(-၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၇၃၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၇၉၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၆၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၀၀၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၆၉၉ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၈၂၃ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ဟားခါးခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ထန်တလန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ထန်တလန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်   ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင်   မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၇၀.၁၃ စတုရန်းမိုင် ရာသီဥတု အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၃၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၆၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၃၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၈၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၈၂၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၉၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၄၁၁ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၃၃၅၂ ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း ၁…

  Read More »
 • မင်းတပ်ခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊မင်းတပ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ မင်းတပ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၇.၅၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁.၆၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၁၉.၈၆ ရာသီဥတု အပူပိုင်းနွေးသမရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၅.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၀၇.၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၅၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၁၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၉၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၂၀၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၁၆၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • မင်းတပ်ခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၃၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁.၄၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၆၃.၈၂ ရာသီဥတု အေးသမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၅၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၇၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၉၅၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၁၈ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၅၄၁ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၈၀၀…

  Read More »
 • မင်းတပ်ခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ပလက်ဝမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ ပလက်ဝမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၉၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆.၃၄၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၂၇.၀၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၁၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၄၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၈၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၉၅၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၁၉၇ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၇၉၂ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • မတူပီခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီခရိုင်၊မတူပီမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ မတူပီမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၈၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉.၅၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၃၁၆.၈၁ ရာသီဥတု အပူလျော့ပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၁၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၆၈၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၂ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၉၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၀၉ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၆၁၀ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၄၄၃၃ ဆည်မြောင်းတာတမံ…

  Read More »
 • ဖလမ်းခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊တွန်းဇံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ တွန်းဇံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၉၅၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၅၈.၃၉၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၆၀.၃၅၆ ရာသီဥတု မုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂.၂၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၈၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၀၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၃၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၈၁၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၅၇၅ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၃၈ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ဖလမ်းခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊တီးတိန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ တီးတိန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၅၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၈.၁၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၉.၆၉ ရာသီဥတု စိုစွတ်အပူလျော့(သို့)သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၂၅.၅°C)၊အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄.၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၉၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၂၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၃၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၁၄၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၈၀၂ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၀၁၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ဖလမ်းခရိုင်

  ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ဖလမ်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ ဖလမ်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၈.၆၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၆၀.၂၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၈၈.၉၀ ရာသီဥတု သမပိုင်းဇုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂.၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၇၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၃၈၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၇၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၃၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၇၈၅ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၇၃၄ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
Back to top button