ကယားပြည်နယ်

 • လွိုင်ကော်ခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                          ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၀.၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၈၇.၃၀၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၉၈.၀၆ ရာသီဥတု အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး သင့်တင့်မျှတသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၃၈.၅°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆.၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၇၈၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၄၇၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၂ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၂၂…

  Read More »
 • လွိုင်ကော်ခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ရှားတောမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                          ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ရှားတောမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၂၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၃.၉၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၄.၁၉ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၂°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၇C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၃၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၇၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

  Read More »
 • လွိုင်ကော်ခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၉၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၄၂.၀၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၄၂.၉၁ ရာသီဥတု အပူအအေးမျှတသောရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၃၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကယား၊ ကရင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ အိန္ဒိယ(၁)ဦး မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၂၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၅၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၁၉၅ ကျေးလက်နေ…

  Read More »
 • လွိုင်ကော်ခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၉၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၅၈.၇၁၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၅၉.၆၉ ရာသီဥတု အေးမြစိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆.၈°C)၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၇၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၁၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၇၃ ကျေးလက်နေ…

  Read More »
 • ဘောလခဲခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ မယ်စဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၃၂၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၂.၁၀၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၂.၄၃ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

  Read More »
 • ဘောလခဲခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘော်လခဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၄၆၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၁.၄၂၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၂.၈၉ ရာသီဥတု ပူပြင်းသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး  ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ) ၇၃၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ) ၇၃၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် မေလကုန်အထိ)…

  Read More »
 • ဘောလခဲခရိုင်

  ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ ဘော်လခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၂၄.၀၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၂၉.၄၄ ရာသီဥတု အပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၉၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ)…

  Read More »
Back to top button