မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

 • ရမည်းသင်းခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင် ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၈၁၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၅.၁၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၆.၉၁၅ ရာသီဥတု သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၁၀၁.၄၈°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄၇.၁၂°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၆၀၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၈၈၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၃ ကျေးရွာအရေအတွက်…

  Read More »
 • ရမည်းသင်းခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင် ၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၇၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၃၇.၆၇၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၃၈.၄၅ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁.၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၆၀၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၈၇၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်…

  Read More »
 • မြင်းခြံခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၄၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၆၉.၈၁၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၄.၂၈၇ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၇၆၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၉၉၃၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၃…

  Read More »
 • မြင်းခြံခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၈၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၈၀.၃၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၈၁.၂၀ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၇၈၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၈၄၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၈…

  Read More »
 • မြင်းခြံခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ တောင်သာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၄.၄၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၇.၂၁ ရာသီဥတု မိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသ၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၁၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၀၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၄၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

  Read More »
 • မြင်းခြံခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၄၁၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၅.၅၇၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၅.၉၉၁ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ဗမာ၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၉၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၈၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၃၁၃…

  Read More »
 • မိတ္ထီလာခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင် ၊ သာစည်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ သာစည်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၆၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၈၉.၉၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၈၇.၆၁ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၃၂၃ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၈၂၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈၀ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၄၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

  Read More »
 • မိတ္ထီလာခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင် ၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၈၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၄၁.၇၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၄၃.၅၈ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈.၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၅.၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ဗမာ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၀၆၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၄၄၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၁၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၅၇၀၆ ကျေးလက်နေ…

  Read More »
 • မိတ္ထီလာခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင် ၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၁.၀၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၆၄.၂၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၇၅.၃၆ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၈၄၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၉၁၄၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၈၀ ကျေးလက်နေ…

  Read More »
 • မိတ္ထီလာခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင် ၊ မလှိုင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မလှိုင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၃၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၂၅.၃၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၂၈.၇၀ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၃၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၄၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၁၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၂ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၄၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၁၈၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ်…

  Read More »
Back to top button