စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၈.၇၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၁၄.၈၈၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၂၆.၄၄၈ ရာသီဥတု အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁.၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄.၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၃၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၉၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၂၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၉၃၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၈၈၄ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊လေရှီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ လေရှီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် 2 မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် 0.253 ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 1057.210 မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 1057.463 ရာသီဥတု အေးမြစိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (36°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(8°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 557 မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 561 ရပ်ကွက်အရေအတွက် 5 ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် 21 ကျေးရွာအရေအတွက် 62 ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 2599 ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) 2667 မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း 3449 ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊လဟယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ လဟယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၃၆၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၅၄.၉၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၅၅.၂၇ ရာသီဥတု အအေးဓါတ်များသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၅၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၇၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၆၁၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၄၇၀ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၉၀၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊နန်းယွန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ နန်းယွန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၅၅၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၅၂.၁၆၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၅၅.၇၂ ရာသီဥတု နွေရာသီဟူ၍ သီးခြားမရှိဘဲ ဆောင်းရာသီနှင့် မိုးရာသီများသာရှိပါသည်။ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၃၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၉၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၀၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၀၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၈၀၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၉၆၃ မြို့နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ခန္တီးခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ခန္တီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ခန္တီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၅.၄၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၅၉.၉၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၆၅.၄၅ ရာသီဥတု မိုးရွာသီတွင် မိုးများစွာရွာသွန်းလေ့ရှိပြီး ဆောင်းရာသီ တွင်အအေးဓါတ်များသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀.၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ၊ လီဆူး၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၆၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၆၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၈၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၉၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု…

  Read More »
 • ကန့်ဘလူခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ကျွန်းလှမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကျွန်းလှမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၄၉၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၂၇.၄၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၃၀.၉၇၂ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၆၄၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၆၃၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၀၇၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၆၁၅ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၉၇၃…

  Read More »
 • ကန့်ဘလူခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ကန့်ဘလူမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၃၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၉၆.၉၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၉၉.၃၅ ရာသီဥတု အပူပိုင်းရာသီဥတုနှင့် သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၂.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၆၀၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၉၇၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၉၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၀၇၈၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၂၄၀၇ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ကောလင်းခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ဝန်းသိုမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ဝန်းသိုမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၇၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂.၄၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၁၀.၁၃ ရာသီဥတု သမပိုင်းဇုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၅၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၈၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၇၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၂၇၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၂၃၉ မြို့နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ကောလင်းခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၄၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၆၇.၇၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၆၈.၁၇ ရာသီဥတု မုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၀.၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ကဒူး မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၀၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၀၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၆၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၇၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၈၈၁ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၄၉၁ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

  Read More »
 • ကောလင်းခရိုင်

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ကောလင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

  တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ကောလင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၂၉.၁၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၃၀.၁၉ ရာသီဥတု သမနွေးရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (106°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(90°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကဒူး၊ ကနန်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၄၄၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၄၅၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၀၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၀၂၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၁၁၀…

  Read More »
Back to top button