ကန့်ဘလူမြို့နယ်

  • ကန့်ဘလူခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ကန့်ဘလူမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၃၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၉၆.၉၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၅၉၉.၃၅ ရာသီဥတု အပူပိုင်းရာသီဥတုနှင့် သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၂.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၆၀၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၉၇၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၉၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၀၇၈၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၂၄၀၇ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button