ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်

  • ပုသိမ်ခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင် ၊ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၆.၃၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၉၈.၅၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၀၄.၉၂ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၆၇၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၇၀၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၈၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၃၅၀၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၃၅၇၄၈ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button