ကန်ပက်လက်မြို့နယ်

  • မင်းတပ်ခရိုင်

    ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၃၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁.၄၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၆၃.၈၂ ရာသီဥတု အေးသမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၅၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၇၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၉၅၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၁၈ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၅၄၁ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၈၀၀…

    Read More »
Back to top button