ကလေးမြို့နယ်

  • ကလေးခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ကလေးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၈.၆၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၈၄.၀၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၀၂.၆၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၇.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် (၈.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၉၀၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၅၄၉၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၀ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၂၉၅၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၅၀၅၉ မြို့နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button