တမူးမြို့နယ်

  • တမူးခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တမူးခရိုင်၊တမူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တမူးခရိုင်၊ တမူးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၁.၈၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၈၉.၈၉၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၁၁.၇၀၃ ရာသီဥတု အပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄.၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁8 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၁၀၃၂၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁8 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၁၀၉၈၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၂ ကျေးရွာအရေအတွက် ၆၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (2018 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၁၀၃၇၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁8 ခုနှစ်…

    Read More »
Back to top button