ဒိုက်ဦးမြို့နယ်

  • ပဲခူးခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၅.၅၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၉၁.၄၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၉၇.၀၃ ရာသီဥတု အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၁၀၃°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆၄°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအို့ဝ် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁8ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၈၆၁၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁8ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၉၀၄၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁8ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၃၆၄၂၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  ( ၂၀၁8ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၃၇၃၀၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button