ဓနုဖြူမြို့နယ်

  • မအူပင်ခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင် ၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ ဓနုဖြူမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၁၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၈.၂၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၉.၃၅ ရာသီဥတု ပူနွေးသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၁၀၄°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၇၁°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၀၈၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၉၇၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၄၄၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၉၀၅၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ)…

    Read More »
Back to top button