ပြည်မြို့နယ်

  • ပြည်ခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပြည်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပြည်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၄.၉၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၉.၄၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၀၄.၄၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀.၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၂.၀၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၂၇၄၇၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လလကုန်အထိ) ၃၀၄၃၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၅၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လလကုန်အထိ) ၂၆၅၇၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လလကုန်အထိ) ၂၇၆၇၂ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button