မက်မန်းမြို့နယ်

  • မက်မန်းခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ မက်မန်းခရိုင် ၊မက်မန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မက်မန်းခရိုင်၊ မက်မန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၀၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၁၆၇.၁၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၁၆၈.၂၃ ရာသီဥတု စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ လွယ်လ(ဝ)၊ လားဟူ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၂၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၄၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၁၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ)…

    Read More »
Back to top button