မင်းတပ်မြို့နယ်

  • မင်းတပ်ခရိုင်

    ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊မင်းတပ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ မင်းတပ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၇.၅၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁.၆၀ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၁၉.၈၆ ရာသီဥတု အပူပိုင်းနွေးသမရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၅.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၀၇.၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၅၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၁၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၉၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၂၀၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၁၆၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button