လပွတ္တာမြို့နယ်

  • လပွတ္တာခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင် ၊လပွတ္တာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ လပွတ္တာမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၉၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၉၇.၈၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၉၉.၀၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၄၃၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၆၃၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၀၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၅၉၄၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၀၆၄၉ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button