သဲကုန်းမြို့နယ်

  • ပြည်ခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ သဲကုန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၄ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၃.၄၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၈၆.၃၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၉၉.၈၇ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈.၀၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၉.၆၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၇၁၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၉၁၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်၄၉ ၄၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၀၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၁၅၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၃၅၆ မြို့နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button