ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်

  • ခန္တီးခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၈.၇၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၁၄.၈၈၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၂၆.၄၄၈ ရာသီဥတု အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁.၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄.၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၃၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၉၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၂၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၉၃၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၈၈၄ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button